Jelen tájékoztató célja, hogy ügyfeleim és a holnap látogatói megfelelő tájékoztatást kapjanak az általam végzett adatkezelés céljáról és módjáról, továbbá az ügyfelek és a látogatók adatkezeléshez kapcsolódó jogairól.

A https://www.karpatius.hu internetes honlap üzemeltetője, adatkezelő:

Kárpáti Ügyvédi Iroda

Székhely: 7621 Pécs, Mátyás király utca 8. fszt. 18.

Kamarai azonosító szám: 36080415

Adószám: 19163947-1-02

Elérhetőségek:

Telefon: + 36 30 4900 135

Email: info@karpatius.hu

Honlap: www.karpatius.hu

Adatvédelem

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

  1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET / GDPR
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – INFOTV.
  3. az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény – ÜTTV.

A Kárpáti Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő, az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok szerint részére megbízást adó ügyfelek és a honlapot felkereső személyek személyes adatait kezeli.

Ügyvédi tevékenység során felmerülő adatkezelés

Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett személy szerződő fél).

Bizonyos esetekben (jogszabályban előírt adatkezelés esetén) az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mellyel adatkezelő az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tesz eleget (pl. ügyfél-átvilágítás). A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli adatkezelő a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban harmadik személyek adatait.

A kezelt adatok köréről adatkezelő a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt tájékoztatást az ügyfelek részére.

Adatkezelő az adatokat az egyes iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI.26.) MÜK szabályzatban foglaltaknak megfelelő ideig kezeli, erre vonatkozóan adatkezelő tájékoztatást a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt az ügyfelek részére.

Adatkezelő elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban, az általános adatvédelmi rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban, továbbá az ügyvédi tevékenység gyakorlására vonatkozó törvényben és a Magyar Ügyvédi Kamara állásfoglalásaiban foglaltaknak megfelelően. Az ügyvédi megbízás teljesítése körében adatkezelő tudomására jutott személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére adatkezelő fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz (korlátozott hozzáférés, biztonsági mentés).

Adatkezelő biztosítja, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

A név- és címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetőleg a megbízást teljesítő futárszolgálat részére. A személyes adatok a megbízás tárgya és adatkezelés célja szerint továbbíthatók az ügyben eljáró hatóságok és bíróságok részére, továbbá az ügyfél hozzájárulása esetén az ellenérdekű félnek / feleknek, illetőleg harmadik személyeknek.

A honlap látogatása során felmerülő adatkezelések

Adatkezelő kezeli a https://karpatius.hu oldal felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), másrészt az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél). Adatkezelő a naplózási adatokat statisztikai céllal 1 évig, információbiztonsági céllal 2 évig tárolja. Adatkezelő a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot adatkezelő helyesbíti. Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

Szerzői jogi nyilatkozat

Ezt a honlapot a Pécsi Ügyvédi Kamara által nyilvántartott Kárpáti Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található információk, tájékoztatások általános jellegűek, nem tekinthetők egyedi ügyben adott jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A honlap kizárólagos célja a Kárpáti Ügyvédi Iroda bemutatása a látogatók részére. Az ügyvédi megbízás minden esetben egyedi megállapodás alapján jön létre, a honlap tartalma sem részben, sem egészben nem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Jogi tanács kérése nélkül a látogató csak saját felelősségére járhat el a honlapon szereplő információk alapján, a Kárpáti Ügyvédi Iroda kifejezetten kizár minden a honlap használatából eredő felelősséget.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért.

A Kárpáti Ügyvédi Irodajogi tanácsot kizárólag írásos megbízás alapján nyújt, telefonon nem áll módjában eseti jellegű felvilágosítást adni.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Kárpáti Ügyvédi Iroda semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a honlap tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A honlapon található tartalmak közlése, feldolgozása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A honlap tartalmát a látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a honlap üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A honlap üzemeltetője kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Felelősség korlátozása

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért a honlap üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetére. A honlap üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.